ខាន់ម៊ែលអ្នកគ្រប់គ្រងសំណុំរឿងរបស់យើងដែលមានជំនាញខាងសេវាកម្មការងារជួយដល់អតិថិជនក្នុងការកែលំអជំនាញកុំព្យូទ័ររបស់គាត់មុនពេលសំភាសន៍ការងារ

ខាន់ម៊ែលអ្នកគ្រប់គ្រងសំណុំរឿងរបស់យើងដែលមានជំនាញខាងសេវាកម្មការងារជួយដល់អតិថិជនក្នុងការកែលំអជំនាញកុំព្យូទ័ររបស់គាត់មុនពេលសំភាសន៍ការងារ