បុគ្គលិកអង្គការ KVAO ជួបប្រជុំជាមួយជនមាតុភូមិនិវត្តន៏ដែលបានអញ្ជើញមកដល់

ជួបប្រជុំជាមួយជនមាតុភូមិនិវត្តន៏ដែលបានអញ្ជើញមកដល់នៅការិយាលយ័អន្តោប្រវេសដើម្បីត្រួតពិនិត្យដំណើរមុនចូលមកស្នាក់នៅ។

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *