ការបង្រៀនមេរៀនតំរង់ទិស

នាយករងប្រតិបត្តិរបស់ KVAO លោក តាន់ សូនិច (នៅច្រកទ្វារ) បើកកិច្ចស្វាគមន៍អ្នកមកថ្មីនៅវគ្គណែនាំនៅការិយាល័យ KVAO នៅភ្នំពេញ។

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *