ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
អាស័យដ្ឋានៈផ្ទះលេខ 133 អេយ៉ូមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សីសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ: (+ 855-77) 757 771
អ្នកគ្រប់គ្រងសំណុំរឿងជាន់ខ្ពស់: 017998872
នាយករងនិងប្រធានគ្រប់គ្រងសំណុំរឿង: 017292001
អ្នកគ្រប់គ្រងគេហទំព័រ: 012716592

អ៊ីមែល: info@kvao.org
ច័ន្ទ – សៅរ៍: 8: 00-17: 00