ឯកសារ

តើភាពជាពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវបានកំណត់យ៉ាងដូចម្តេច? សូមមើលច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិកម្ពុជា (ជាពិសេសមាត្រា 4)

ឯកសារផ្លូវការទាក់ទងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងត្រឡប់មកវិញរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជា

Cambodia 2017/2018 | Amnesty International

Human Rights Watch, Cambodia, Events of 2017

Official Reports from U.S. Embassy in Cambodia

អង្គការ