ដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវបានគេនិរទេសត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញដោយរួមបញ្ចូលក្នុងសង្គមកម្ពុជាដើម្បីកាត់បន្ថយការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សភាពងាយរងគ្រោះដោយជម្លោះនិងដើម្បីជួយជនភៀសខ្លួនដោយបង្កើតឱ្យមានស្ថិរភាពស្ថាបនានិងឯករាជ្យនៅកម្ពុជា។