ជួយសម្របសម្រួលដល់ដំណើរការសមាហរ័ណកម្មនៃប្រជាជនដែលត្រូវបានគេនាំចូលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាជនភៀសខ្លួនហើយកំពុងត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាដោយផ្តល់ជំនួយការតំរង់ឯកសារច្បាប់ជំនួយការងារការងារលំនៅដ្ឋានបណ្តោះអាសន្នការគាំទ្រផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រមូលដ្ឋានតាមដាននិងតាមដានការគាំទ្រ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីជួយអ្នកដែលស្វែងរកជំនួយក្នុងការក្លាយជាសមាជិកឯករាជ្យនិងផលិតភាពនៃសង្គម។